వాగులు దాటుతున్నా…

అందమైన ప్రపంచమని అందరినీ వదులుకొని నేను వాగులు దాటుతున్నా..
కాసుల కోసం కుటుంబాన్ని, స్వదేశాన్ని విడిచి నేను వాగులు దాటుతున్నా..
సుఖమో దుఃఖమో, కష్టమో నష్టమో కానీ నేను వాగులు దాటుతున్నా..
వాగులకు ఇవతల కుటుంబం, అవతల భవిష్యత్తు..
దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో తెలియని తికమకలో నేను వాగులు దాటుతున్నా..
పరాయి దేశంలో పాట్లెన్ని పడాల్నో..
కానీ గుండెల నిండుగ ధైర్యంతో నేను వాగులు దాటుతున్నా..

ఓ అందమైన అమెరికా.. నన్ను నీలో సురక్షితంగా దాచుకుంటావనే భావనతో బయలుదేరుతున్నా..

Ⓒ రవి శంకర్
liberty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s