వేణువై వచ్చాను భువనానికి.. (సాంగ్ లిరిక్స్)

మాతృదేవోభవ చిత్రం గురించి తెలుగు సినిమా ప్రియులకు ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. భర్తను కోల్పోయి, క్యాన్సర్ వ్యాధితో చావుకు దగ్గరవుతున్న ఓ తల్లి, తన పిల్లల విషయంలో పడే మనోవేదనను మన కళ్లకు కట్టిన చిత్రం అది. ఈ చిత్రంలోని “వేణువై వచ్చాను భవనానికి.. గాలినై పోతాను గగనానికి..” అనే పాట వింటే రాతిహృదయం కూడా కరిగిపోతుంది. ఆ పాట లిరిక్స్ మన తెలుగైట్స్ కోసం..

చరణం : 1
వేణువై  వచాను భువనానికి ..
గాలిని పోతాను గగనానికి
వేణువై  వచాను భువనానికి ..
గాలిని పోతాను గగనానికి
మమతలన్ని మౌనరాగం  వాంఛలన్నీ వాయులీనం
వేణువై  వచాను భువనానికి ..
గాలిని పోతాను గగనానికి

మాతృదేవోభవ పిత్రు దేవోభవ ఆచర్య దేవోభవ
ఏడుకొండలకైనా బండతానొక్కటే
ఏడు జన్మల తీపి ఈ బంధమే
ఏడుకొండలకైనా బండతానొక్కటే
ఏడు జన్మల తీపి ఈ బంధమే
నీ కంటిలో నలక లో వెలుగు
నే కనక నేను నేననుకుంటే ఎద చీకటే
హరీ… హరీ… హరీ…

రాయినై ఉన్నాను ఈ నాటికి రామ పాదము రాక ఏనాటికి
వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినై పోతాను గగనానికి
వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినై పోతాను గగనానికి

చరణం : 2
నీరు కన్నీరాయే ఊపిరే బరువాయే
నిప్పు నిప్పుగమారె నాగుండెలో… ఆ…
నీరు కన్నీరాయే ఊపిరే బరువాయే
నిప్పు నిప్పుగమారె నాగుండెలో…
ఆ నింగిలో కలిసి నా శూన్యబంధాలు
పుట్టిల్లు చేరే మట్టి ప్రాణాలు
హరీ… హరీ… హరీ…

రెప్పనై ఉన్నాను మీ కంటికి
పాపనై వస్తాను మీ ఇంటికి
వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినై పోయాను గగనానికి
గాలినై పోయాను గగనానికి…movie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s