శివాభిషేకములు మరియు వాటి ఫలములు

1. గరిక నీటితో శివాభిషేకము చేసిన నష్టపోయిన ద్రవ్యము తిరిగి పొందగలరు.
2. నువ్వుల నూనెతో అభిషేకించిన అపమృత్యువు నశించగలదు.
3. ఆవుపాలతో అభిషేకించిన సర్వ సౌఖ్యములు కలుగును.
4. పెరుగుతో అభిషేకించిన బలము, ఆరోగ్యము, యశస్సు లభించును.
5. ఆవు నెయ్యితో అభిషేకించిన ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కలుగును.
6. చెరకు రసముతో అభిషేకించిన ధన వృద్ది కలుగును.
7. పంచదారతో అభిషేకించిన దుఃఖ నాశనము కలుగును.
8. మారేడు బిల్వదళ జలము చేత అభిషేకము చేసిన భోగభాగ్యములు లభించును.
9. తేనెతో అభిషేకించిన తేజోవృద్ది కలుగును.
10. పుష్పోదకము చేత అభిషేకించిన భూలాభము కలుగును.
11. కొబ్బరి నీటితో అభిషేకించిన సకల సంపదలు కలుగును.
12. రుద్రాక్ష జలాభిషేకము వలన సకల ఐశ్వర్యముల ప్రాప్తించును.
13. భస్మాభిషేకంతో మహా పాపాలు నశించును.
14. గందోదకము చేత అభిషేకించిన సత్పుత్ర ప్రాప్తి కలుగును.
15. బంగారపు నీటితో అభిషేకించిన ఘోర దారిద్రము నశించును.
16. నీటితో అభిషేకించిన నష్టమైనవి తిరిగి లభించును.
17. పెరుగు అన్నముతో అభిషేకించిన అధికార ప్రాప్తి, మోక్షము మరియు దీర్ఘాయువు లభించును.
18. ద్రాక్షా రసముచే అభిషేకించిన ప్రతి పనిలో విజయము లభించును.
19. ఖర్జూర రసముచే అభిషేకించిన శత్రుహాని హరిస్తుంది.
20. నేరేడు పండ్ల రసముచే అభిషేకించిన వైరాగ్య సిద్ది లభించును.
21. కస్తూరి కలిపిన నీటిచే అభిషేకించిన చక్రవర్తిత్వము లభించును.
22. నవరత్నోదకములచే అభిషేకము ధాన్యము, గృహ, గోవృద్ధి కలుగును.
23. మామిడి పండ్ల రసముతో అభిషేకించిన దీర్ఘ వ్యాధులు నశించును.
24. పసుపు నీటితో అభిషేకించిన మంగళ ప్రదము అగును – శుభ కార్యములు జరుగును.
Lord Shiva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s